Algemene Voorwaarden

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

 • Glentertainment De eenmanszaak Glentertainment, gevestigd aan de Dorpsstraat 42, 6143 AX te Guttecoven
 • Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Glentertainment
 • Dienst De dienst die door Glentertainment wordt verstrekt
 • Opdrachtgever Jij, de opdrachtgever en wederpartij van Glentertainment bij de Overeenkomst
 • Overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen Glentertainment en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen
 • Partij(en) Glentertainment en/of Opdrachtgever

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Glentertainment en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer Glentertainment andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
 4. Glentertainment is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden 1 (één) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect op een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van Glentertainment zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 14 dagen.
 2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Glentertainment een opdracht verstrekt, is Glentertainment pas aan deze opdracht gebonden nadat Glentertainment deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Glentertainment niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.
 5. Degene die namens of ten behoeve van een groep natuurlijke personen de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 4: De Dienst

 1. Glentertainment verricht zijn Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en geeft geen garanties ten aanzien van de resultaten van zijn dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Glentertainment zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Glentertainment het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Glentertainment. De toepasselijkheid van artikel 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.

Artikel 5: Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Glentertainment alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Glentertainment nodig heeft om de Diensten te verrichten. Glentertainment mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet.
 2. Glentertainment is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
 2. Het is Glentertainment toegestaan een overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. Glentertainment is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
 3. Opdrachtgever mag de Overeenkomst tussentijds beëindigen, waarbij een opzegtermijn van ten minste 1 (één) maand geldt.
 4. Elk der Partijen heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 5. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Glentertainment in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Glentertainment zijn gefactureerd in verband met de reeds door hem naar behoren verrichte of geleverde Diensten in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
 6. Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Glentertainment vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7: Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Alle bedragen zijn inclusief materiaal- en reiskosten. Eventuele parkeerkosten worden als extra kosten in rekening gebracht.
 3. Na levering van de Dienst verstuurt Glentertainment de factuur (elektronisch) naar Opdrachtgever. Opdrachtgever dient deze factuur binnen een termijn van 1 (één) maand na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim wanneer er niet tijdig betaald wordt.
 4. Vertraging of afwijkingen veroorzaakt door te late betaling van Opdrachtgever zijn altijd voor risico van Opdrachtgever. 
 5. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Glentertainment hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van dit standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
 6. Opdrachtgever is niet bevoegd op het factuurbedrag enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 
 7. Glentertainment is gerechtigd om zijn tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. Glentertainment zal de Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien Glentertainment een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van 1 (één) maand in acht nemen.
 8. Glentertainment is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 8: Laden & lossen

 1. Opdrachtgever dient eventuele obstakels, zoals trappen, grote loopafstanden, smalle doorgangen et cetera van tevoren te melden aan Glentertainment.
 2. Opdrachtgever dient voor parkeergelegenheid voor een personenauto te zorgen, idealiter zo dicht mogelijk bij de locatie waar de Dienst geleverd dient te worden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Glentertainment is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover Glentertainment aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.

Artikel 10: Overmacht

 1. Indien Glentertainment door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen geschorst. Onder overmacht wordt in aanvulling op artikel 6:75 BW onder meer verstaan: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 2. Glentertainment heeft het recht te zorgen voor een vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor Opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Glentertainment is verplicht Opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.
 3. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een mogelijke overmachtsituatie op de hoogte stellen. 

Artikel 11: Toepasselijk recht

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Glentertainment aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepaling vervangen door een andere bepaling die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Glentertainment gevestigd is.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram